תודה שבחרתם לגלוש באתר האינטרנט של “תמיר מוטורס”.

התקנון מפרט את תנאי השימוש באתר, מדיניות פרטיות, מדיניות רכישה והחזרות ונהלים נוספים, בעת גלישה ו/או רכישה באתר “Tamir Motors” בכתובת) tamirmotors.co.il להלן: ״האתר״)
עדכון אחרון: אפריל 2023

מטרתו של האתר

1. תמיר מוטורס הינו אתר אשר עוסק במכירת טרקטורונים חשמליים ושלל כלי תחבורה ממונעים ולא ממונעים כפי שמפורט בהרחבה באתר (“המוצרים”). בנוסף, האתר מספק מידע אודות המוצרים הייחודיים המוצעים לרכישה, מחירי המוצרים, האחריות, השירות, ומדיניות המשלוחים.

2. בנוסף לאמור לעיל, אתר אינטרנט זה (בתקנון זה “האתר”) הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי ומיועד ליתן במה לשותפים עסקיים (להלן: “המפרסמים”) להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם (“המוצרים” ו/או “השירותים”), ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על-ידי המפרסם באמצעות האתר.

3. יובהר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים במקרה של רכישה מהאתר, הינה מול האתר בלבד אולם ייתכן ומסירת המוצר, אספקתו, השירות הניתן לגביו, ההדרכה, וכיוצ”ב תעשה אל מול שותף עסקי עימו עובד האתר בהתאם לכתב אחריות ושימוש אשר ייחתם מול השותף העסקי ועל המשתמש ו/או הלקוח לפנות אל השותף העסקי בכל דרישה או בקשה הקשורה במוצר המסופק להם אשר  יהא האחראי/ם הבלעדי/ים לכל מוצר אשר נרכש באמצעות האתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה המפעילה את האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב המוצרים, איכותם, לתחזוקתם, שימורם, השבתם, החזרתם, לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא בגין כל ליקוי שבהם, לרבות המפרט המוצע, כולו או חלקיו, הרישיונות הנדרשים לשימוש בהם, מגבלות השימוש החוקיים, אמצעי ההגנה הנלווים, הדרכה ו/או הסברים נלווים לשימושם בהם, והרוכש מצהיר כי הוא יודע ומודע למצב דברים זה טרם רכישתו את המוצר ומוותר בזה על כל טענה, מכל מין וסוג שהוא כלפי האתר ומפעיליו, ומצהיר כי הוא יודע שלא יחולו על החברה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות על-פיו (“חוק הגנת הצרכן”), אשר חלות על “עוסק”, לרבות לעניין ביטול עסקאות, אלא ככל ולא קיבל שירות זה מהשותף העסקי אליו הפנה האתר ובכפוף להמצאת אסמכתא כדין לפנייה כאמור בהתאם למועדים הנקובים לכך בכתב האחריות ובתנאי השימוש עליהם חתם הרוכש עובר לקבלת המוצר.

4. האתר מיועד למכירה קמעונאית לבודדים בלבד ולא יתאפשרו רכישות סיטונאיות באמצעות האתר אלא בפנייה מראש למנהלי האתר.

5. כל עסקה במוצרים הנה עסקה על פי בחירת המשתמש, לאחר שקרא והבין את התקנון ואת כתב האחריות והשירות ואת מלוא ההוראות והתקנות החלות על העסקה ומפורטות בהם ללא יוצא מן הכלל.

6. אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

7. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת תמיר מוטורס חדשנות טכנולוגית בע”מ ח.פ 516903184 (להלן: “מפעילת האתר(

השימוש באתר

 1. קרא את התקנון ותנאי השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר,בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
 2. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 3.  נוסח התקנון יכול להשתנות מעת לעת ועל כן המשתמש מוותר בזה על כל טענה ככל ולא קרא את כולו בעיון לפני כל כניסה ו/או שימוש ו/או רכישה באתר.
 4. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. הגלישה באתר מותרת בכל גיל.
 6. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
 7. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת  ליווי של הורה או אפוטרופוס בכל תהליך הרכישה ומסירת פרטי החיוב של ההורה או האפוטרופוס המלווה. ככל ותבוצע רכישה ע”י קטין בניגוד להוראות התקנון כי אז תהא זו הפרה יסודית של הוראות התקנון והחברה תהא זכאית   לבטל את העסקה בכל עת ולדרוש מהמפר שיפוי ו/או פיצוי נאות בגין ההפרה והטרחה שהייתה כרוכה בכך. האמור בסעיף זה בא להוסיף על כל הוראה בכל כתב אחריות ו/או שירות של המוצרים הנמכרים באתר, שותפיו העסקיים והמפרסמים בו.
 8. ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר, גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.
 9. האתר רשאי להציע, להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת, וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם צוין אחרת על ידי מפעילת האתר.
 10. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר ו/או שותפיה העסקיים לפי שיקול דעתה/ם הבלעדי לעיל ולהלן: (“אזור השירות”) ועל הלקוח החובה להתעדכן מראש באיזור השירות הרלוונטי לכל עסקה שתבוצע על ידו באתר.
 11. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

קניין רוחני

 1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
 2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 4. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.
 5. התמונות המוצגות למוצרים ולשירותים באתר הינן באחריות המפרסמים והן להמחשה בלבד. ככל ובאתר פורסמה בשגגה או בתום לב תמונה ו/או סרטון ו/או לוגו ו/או סמליל ו/או פונט ו/או כל נכס אחר המוגן בזכויות יוצרים כדין, אם שמקורו האתר או מקורו בשותפים הסעקיים או המפרסמים בו, האתר מתחייב להסירו מייד עם דרישה או בקשה מן הצד הנפגע ועד לבירור הזכויות החוקיות בו.

הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני

אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

הצהרות משתמש

 1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים; (3) ככל שיהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
 2. האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

פעילות אסורה באתר:

 1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
 2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
  1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
  2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
  3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;
  4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או העתקה של תוכן כלשהו;
  5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
  6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
  7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
  8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;
  9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
  10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
  11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
  12. להטריד, להפחיד ו/או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
  13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
  14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,JAVASCRIPT PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;
  15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
  16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
  17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
 3. מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר. 

תוכן צדדים שלישיים

 1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוזיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.
 2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

ניהול האתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

 1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
 2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
 3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
 6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 8. מאגר “אל תתקשרו אלי במידה ומשתמש משאיר פרטי יצירת קשר באתר; הוא מאשר קבלת תוכן שיווקי באמצעות SMS, טלפון, וואטסאפ דוא”ל ומודעות ממומנות מטורגטות. מוסכם ומובהר כי מפעילת האתר תהיה רשאית לפנות אל משתמש אשר השאיר את פרטיו באתר גם אם הינו רשום במאגר “אל תתקשרו אלי” של המדינה וכי לא תהיה לו אף טענה ו/או עילה לפיצוי מהאתר ו/או מפעילות האתר.
 9. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).
 10. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 11. האתר רשאי למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  3. אם הופרו תנאי התקנון;
  4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 12. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.
 13. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שיגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
 14. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 15. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות

 1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
 2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
 3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 4. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים

 1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 2. הנתונים של המוצרים לרבות: משקל, מידות, נפח מנוע, וולט, אמפר, סוג בקר, העמסת משקל מקסימלית, טווח נסיעה ונתונים נוספים אשר מופיעים בעמוד המוצר מגיעים לידי האתר מהיבואן הרשמי של כל מוצר. מובהר ומוסכם כי למפעילת האתר ולאתר לא תהיה שום אחריות במידה ויהיו אי דיוקים ו/או טעויות בנתונים אלו. והמפרט הקובע יהא המפרט אשר עליו יחתום הרוכש יחד עם כתב האחריות ותנאי השימוש במוצר.
 3. מהירות מקסימלית ותאוצה; באתר מופיעים נתונים של מהירות מקסימלית ותאוצה של כלים ממונעים חשמליים לרבות טרקטורונים חשמליים. נתונים אלו מחושבים ע”י שקלול נתונים טכניים של המוצר כגון: וולט, אמפר, וואט, סוג הבקר והצמיגים ומטרתם לספק אומדן כללי אשר יתן למשתמש ו/או לרוכש אפשרות השוואה בין מוצרים שונים. בשום אופן האתר ו/או מפעילת האתר מתחייבים לביצועים אלו בפועל.והרוכש מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי יעשה בכלים שימוש בהתאם להוראות הדין וכלליו השונים, לרבות כללי התעבורה, כללי הזהירות, מגבלות הנסיעה, ואופן השימוש בכתבי האחריות ותנאי השימוש בכלים ללא יוצא מן הכלל, ולא יעשה כל שינוי או פעולה כנגד אמצעי הגבלת המהירות, המיגון וההגנה האישיים ככל שמצויים, בכלי, גם אם מי מהכלים יאפשר מבחינה טכנית לעשות שימוש החורג מהם.  

אחריות האתר

 1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מסוימים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא יחייב את האתר.
 3. המוצרים המופיעים באתר עשויים להיות מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם ישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם באופן כלשהו בשל השימוש במוצר, מעבר לעלות המוצר. , בהתאם להוראות כתבי האחריות ותנאי השימוש בכל מוצר ומוצר.
 4. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר ויש לקרוא בעיון את כתבי האחריות ותנאי השימוש ולחתום עליהם וכן את חוברת ההדרכה והעלון לצרכן (ככל וישנם) טרם השימוש בו והאחריות הינה על צורך המוצר.
 5. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
 1. העדר אחריות
 1. החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין משתמשים לצד ג’ כלשהו המפרסם באתר שלא באמצעות האתר.
 1. ככל ונרכש מוצר כלשהו מצד ג’ כלשהו שלא באמצעות החברה ו/או האתר אזי מוסכם כי החברה והאתר אינם אחראים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים, לשירותים ו/או למפרסמים.
 1. ככל ונרכש מוצר כלשהו מצד ג’ כלשהו, באמצעות החברה ו/או האתר, אזי מוסכם כי החברה והאתר תהא אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים, לשירותים ו/או למפרסמים ובלבד שהרוכש ביצע את כל פעולות הרכישה הנדרשות על פי הוראות צד ג’, לרבות עמידה בכל תנאיהם, חתימה על כתבי השירות והאחריות ואולם כל זאת רק לאחר שפנה אל צדדי ג’ לקבלת שירות ולא נענה במועד הקבוע בהם או במועד סביר אחר בנסיבות בהתאם להנחיות הסכם השירות והאחריות שחתם עימם.
 1. האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
 1. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על-ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.
 1. החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ”ב.
 1. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 1. החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.
 1. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ולא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 1. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. החברה עושה כל שביכולתה כדי למנוע ו/או לטפל ו/או לתקן כל תקלה כאמור, ומזמינה את המשתמשים להתריע בפני כל מצב כאמור אולם על אף האמור, משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
 1. המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

הרכישה באתר

 1. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
 2. בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר ככל הניתן את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.
 3. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
 4. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

מדיניות אספקה

 1. האתר ידאג כי המפרסמים של המוצרים באתר יביאו לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה באתר.
 2. הזמנות יבוצעו בתחומי מדינת ישראל ובכפוף לאמור באתר בעמוד הרכישה של כל מוצר באופן ספציפי.
 3. למעט אם צויין במפורש אחרת בעמוד ההזמנה, ההזמנות יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:
  1. עד 14 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית;
  2. איסוף עצמי עד 10 ימי עסקים מהמחסן אשר ימסר בהתאם למוצר אשר יוזמן ובתיאום מראש מול מפעילת האתר בלבד.
  3. ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.
 4. עלות ההזמנה אינה כוללת את עלות המשלוח. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.
 5. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעיליו.
 6. מנהלי האתר יעשו כמיטב יכולתם בכדי שהמוצרים אותם מפרסמים המפרסמים באתר, יהיו זמינים במלאי. על אף האמור, במקרה שבו לאחר השלמת ההזמנה באתר יתברר כי מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. המזמין יהיה רשאי לבחור אם ברצונו להמיר את ההזמנה למוצר אחר אשר קיים במלאי או לחלופין להמתין עד שהמוצר יגיע למלאי בהתאם למידע שמפעילת האתר תספק לו. במידה והמזמין לא יהיה מעוניין בשתי האופציות הנ”ל יהיה רשאי המזמין לבטל את ההזמנה ולקבל את כספו בחזרה.
 7. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.
 8. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:
  1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
  2. האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;
  3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.
 9. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:
  1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
  2. מסיבות הקשורות לאתר האיסוף שיקבע לכל מוצר או לחברת השליחויות של המפרסם ו/או שותף עסקי ו/או יבואן ו/או האתר;
  3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות

 1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
 2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה בכפוף להוראות ותקנות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981.
 3. ההחזר הכספי יעשה במידת האפשר באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
 4. במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהלי האתר לפי ההקשר והעניין., כתבי האחריות והשירות של המוצר שנרכש, ובכפוף להוראות ותקנות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981.  
 5. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
 6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר בכפוף להוראות ותקנות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981 והתנאים הבאים:
  1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;  ובאריזתו המקורית ;
  2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
  3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
  4. המוצר יוחזר על ידי הלקוח לכתובת האתר או לאתר שממנו נאסף המוצר ע”פ הנחיית הנהלת האתר במועד הרכישה לאחר תיאום מראש בלבד, בימים ובשעות הפעילות הנקובים, והעלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
  5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מביניהם).
 7. יובהר כי לא יינתן ביטול או החזר של מוצר שאריזתו המקורית נפתחה ו/או נעשה בו שימוש.
 8. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.
 9. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי מפעילת האתר. במידה ולאחר בדיקת מפעילת האתר או נציגיהם באתר האיסוף, המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם במוצר ו/או למוצר נגרם לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
 10. האמור בתקנון ובסעיף זה הינו כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

מתחייבים למחיר הכי זול בישראל

ב”תמיר מוטורס”, אנו מחויבים להעניק ללקוחותינו את המחיר הזול ביותר בישראל על מכלול מוצרינו. אנו מתחייבים להשוות או להעניק מחיר זול יותר במידה ולקוח יציג בפנינו הצעת מחיר כתובה מספק אחר בישראל עבור אותו מוצר זהה (כולל דגם, שנה, מפרט ותנאים זהים). לקוח יכול גם לבחור באופציה לקבל מתנה ערכית בנוסף להתאמת המחיר.

התחייבות זו מוגבלת למקרים בהם ההתאמה אינה מובילה אותנו להפסד, בהתחשב בעלות הרכישה של החברה והעלויות הנלווות כגון: עלויות של סליקת אשראי, מימון תשלומים בהוראות קבע, הוצאות שילוח, ועוד. כמו כן, ההתחייבות מוגבלת למוצרים הזמינים במלאי בזמן הבקשה ואינה תקפה למוצרים אשר אזלו מהמלאי.

אנו מקפידים על שקיפות מלאה והוגנות במחירים, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה ותמיכה אמיתית ללקוחותינו. בכל מקרה של חוסר ודאות או שאלות, הלקוחות מוזמנים לפנות אל נציגי שירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע נוסף.

אחריות עבור מוצרים הנרכשים באתר

מובהר כי המוצרים הנמכרים באתר זכאים לאחריות מהיבואן הרשמי של אותו המוצר ולא ממפעילת האתר ו/או האתר אלא אם צוין מפורשות שמפעילת האתר היא נותנת האחריות או לחילופין כי המוצר הנמכר נמכר ללא אחריות.

בעת הרכישה יפורטו: תקופת האחריות ונותן האחריות. לקבלת שירות במסגרת תקופת האחריות, הרוכש באתר יתבקש לפנות לנותן האחריות ישירות בהתאם לקבוע בכתב האחריות ותנאי השימוש במוצר כפי שיחתום עליהם הרוכש במועד מסירת המוצר.

מדיניות פרטיות

 1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
 2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב (“Cookies” והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר”. המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
  1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
  2. תפעולו התקין של האתר;
  3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
  4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
  5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
  6. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
  7. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
  8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע למוצרים אותם האתר מספק;
  9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
 3. האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
 4. יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי, מספרי תעודות זהות וכיו״ב) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
  2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
  3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
  4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר אשר תחייב חשיפת הפרטים;
  5. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  7. כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;
  8. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
 5. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

שיפוי

על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

שונות

תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

סיום

תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

צרו קשר

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: רחוב התלתן נתניה

טלפון: 050-8092201

דוא”ל orders@tamirmotors.co.il